Регламентират изискванията за търговия с храни от разстояние

dragoadmin СТАТИИ 0 Comments

Храните вече може да се продават от разстояние, с изключение на храните за кърмачета и малки деца и храните за специални медицински цели.

Народните представители одобриха целия раздел за търговия от разстояние, като бе в новия закон бе записано, че тя може да се извършва при спазване на чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, на Закона за защита на потребителите, на Закона за електронната търговия и на подзаконовите актове по прилагането им.

Заявленията за извършване на търговия с храни от разстояние, подавани от бизнес операторите трябва да съдържа: име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК,  електронна поща, телефонен номер и пощенски адрес.

Задългително е да има описание на начина на търговия с храни от разстояние. Това включва и средството за комуникация: електронен адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща и други, които ще се използват.

Задължително в заявлението се дава се дава информация за имена и наименования на бизнес операторите и регистрационните номера на одобрение на обектите. Записва се е също и видът, броят и регистрационните номера на превозните средства, а когато се извършва транспортиране на транспортиране на брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия и номер и дата на издаване на регистрационния стикер. В заявлението фирмите трябва да декларират, че се прилага план за проследимост на храните, който е на разположение на компетентния орган за проверка в обекта по регистрация.

Въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход и на храни от неживотински произход, като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. Регистрацията ще се удостоверява със стикер.

Всеки производствен обект трябва да разполага с поне един служител с висше или средно специално образование в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Когато става въпрос за производство на хранителни добавки служителят трябва да е висшист по медицина или фармация,

Обозначението „Продукт от България” ще може да се поставя върху храни, когато основната съставка, използвана при производството им, е добита у нас, и всички етапи на производствения процес се осъществяват на българска територия.

Регламентирани са още: общите изисквания към храните, които се пускат на пазара; изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор; процедурите за регистрация или одобрение на обекти за производство и търговия с храни; условията и редът за пускане на пазара за първи път на храни със специално предназначение и на хранителни добавки; условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения на храни.

 

ЗАБРАНИ

Забранява се рекламирането на генетично модифицирани храни и на храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца, посредством реклами или търговски съобщения, насочени към детска аудитория, в които участват деца или представят деца, консумиращи тези храни.

Въвежда се забрана и по отношение рекламирането на храни и напитки, съдържащи съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, като мазнини, трансмастни киселини, сол и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене.

 

Национален съвет по храните

Регламентира се  създаването на Национален съвет по храните – консултативен орган към министъра на земеделието, който ще бъде и негов председател. В него ще влязат представители на държавни ведомства, на браншови организации и др.

Публичен регистър

Агенцията по безопасност на храните ще поддържа публичен национален регистър с бизнес операторите, обектите за производство, преработка и дистрибуция в хранителния сектор. Здравното министерство ще има свои отделни регистри, съдържащи информация за бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, храните за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели, както и лицата, обработващи храни с йонизиращо лъчение.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *